Traditional Shotokan Karate 
Kaizen Karate Club
Sensei John Murphy 4th Dan
Sensei Julie Murphy 3rd Dan

Our Guest Instructors